Algemene Voorwaarden

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van:

Handelskwekerij Pelsemaker Geert
Eekhoekstraat 79
9270 Laarne
Ondernemingsnummer: BE0647.417.689
www.groengeert.be
geert@groengeert.be

1 januari 2014 tot heden.

Algemene bepalingen

01. Alle voorgaande verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn nietig. Alle aan­biedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorbehoud van verkoop.

02. Dit document beschrijft de respectieve verplichtingen van de contracterende partijen in het kader van door onze diensten verrichte verkopen. De bepalingen in dit document zijn toepasbaar op al onze transacties en verbintenissen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van enige leverancier, koper of andere contractant, tenzij wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

03. Door de ondertekening van de overeenkomst of van de bestelbon of door de aanvaarding van de bevestiging van de bestelling (zowel via papieren document als via e-mail) erkent onze medecontractant uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van de onderhavige algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing.

04. In geval van tegenstrijdigheid van de algemene voorwaarden van de medecontractanten met de onze wordt overeengekomen dat deze laatste de overhand hebben.

05. Huidige algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden vervangen alle voorheen gepubliceerde voorwaarden.

Geldigheid van de offertes

06. Behoudens schriftelijke andersluidende bepalingen, bedraagt de geldigheidsduur van onze offertes 1 maand te rekenen vanaf de datum van uitgifte.

Prijzen

07. Door de opname en bekendmaking in eventuele catalogi en/of op onze website van een nieuwe prijslijst, vervallen alle vorige prijslijsten.

08. De vermelde eenheidsprijzen zijn in € (euro). Ze zijn exclusief btw en af kwekerij voor professionele handelaars (tuinaannemers, landschapsarchitecten, tuincentra, bloemenwinkels, enz.), en inclusief btw af kwekerij voor de particuliere klanten. Behoudens andersluidende bepaling, omvatten die prijzen geen transportkosten. Die worden afzonderlijk gefactureerd indien wij belast worden met het transport of met de organisatie ervan.

09. Alle door ons opgegeven prijzen in eventuele prijslijsten of catalogi zijn slechts richtprijzen (i.e. adviesprijzen), die werden vastgesteld op grond van de (fictieve) markttoestand op het ogenblik van de redactie van deze prijslijsten of catalogi. De producent is geenszins gebonden door bedoelde prijzen en kan altijd naar gelang de marktomstandigheden van de richtprijzen afwijken. De prijzen kunnen gewijzigd worden gedurende het leveringsseizoen. Aangekochte planten kunnen duurder zijn dan de vermelde eenheidsprijzen.

Bestellingen

10. Het overmaken van een bestelling sluit in dat de koper akkoord is met deze verkoopsvoorwaarden.

11. Elke bestelling die bij ons wordt geplaatst verbindt ons pas vanaf onze schriftelijke bevestiging. Wijzigingen die door de klant worden aangebracht aan zijn bestelbon of aan onze offerte gelden alleen op voorwaarde dat wij ze hebben aanvaard en schriftelijk hebben bevestigd.

12. De verkoper wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenissen tot leveren van planten bij oogstmislukking, abnormale weersomstandigheden, aanhoudende vorstperiodes, vorstschade of alle andere abnormale omstandigheden die het de verkoper onmogelijk maken een normale levering uit te voeren.

13. Voor reservaties met een looptijd van 1 maand of meer, wordt een voorafbetaling van 50% gevraagd. Dit zal schriftelijk of via e-mail aan de koper worden gemeld.

14. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling van de koper, behouden wij ons het recht voor de ontbrekende soorten door de beste gelijkende en de ontbrekende plantmaten door de meest benaderende te vervangen, zonder voorafgaande verwittiging.

AFBESTELLING:

15. De verkoper kan ten alle tijde een schriftelijk bevestigend order annuleren zonder verdere schadevergoeding, wanneer blijkt dat:

  • voorgaande facturen niet op de vervaldag werden betaald;
  • bekomen refertes betreffende de aankoper onvoldoende betrouwbaar wordt geacht en dit zonder de bron van inlichtingen te moeten aangeven;
  • zich omstandigheden voordoen zoals hierboven beschreven onder punt nummer 12 (rubriek: Bestellingen)

Clausule inzake eigendomsvoorbehoud

16. De verkoper behoudt zijn eigendomsrecht op de verkochte goederen tot volledige betaling van de prijs en van de daarmee samenhangende bedragen (eventuele kosten, intresten en boetes). Bijgevolg onthoudt de koper er zich uitdrukkelijk van om de goederen die het voorwerp uitmaken van het contract te verkopen, af te staan aan derden, in borg te geven of in het algemeen te vervreemden alvorens zijn rekening te hebben aangezuiverd. De koper blijft desalniettemin alleen aansprakelijk voor verlies van de verkochte goederen, zelfs bij toeval of in geval van overmacht.

Levering, afhaling en verzending.

17. De goederen worden, vanaf het moment dat zij onze kwekerij verlaten, vervoerd (verzonden) op risico en gevaar en voor rekening van de koper, zelfs in geval van een overeengekomen franco levering, behalve na uitdrukkelijke andersluidende mededeling van onzentwege.

18. De verkoper kan in geen enkel geval instaan voor beschadiging, diefstal, verhitting, vorstschade of verlies aan of van de goederen bij vervoer door een externe transportfirma of door de koper.

19. Vertraging bij de levering kan nooit een reden zijn om schadevergoeding te eisen door de koper.

20. Indien de afhaling van de gekochte goederen, of een gedeelte ervan, niet gebeurd is op het overeengekomen tijdstip, en de koper niet voordien (schriftelijk of via e-mail) om enig uitstel van levering heeft verzocht, spreken we van een afbestelling. In dat geval kan de verkoper opteren de verkoopsovereenkomst niet langer uit te voeren en af te zien van enige levering, ongeacht welke de reden voor de afbestelling is. Ook is er door de koper een vergoeding verschuldigd van 20% op de waarde van de afbestelling, dit met een minimum van 50€ en zonder dat de verkoper zal moeten bewijzen dat hij daardoor verlies ondergaan heeft.

Wanneer de verkoper een grotere vergoeding eist, zal hij moeten bewijzen dat de door hem geleden schade hoger is dan 20 % van de waarde van de afbestelling.

21. Van nieuwe bestellers wordt vereist dat ze voldoende refertes zouden geven, op voorhand betalen of tegen onwederroepelijk documentair krediet. Alleen in vooraf bepaalde gevallen zal tegen terugbetaling gestuurd worden.

22. Kleinere bestellingen kunnen jaarrond via postorder geleverd worden.

 Verpakking en leeggoed

23. Enkel de door ons geleverde verpakking wordt teruggenomen als ze ons onbeschadigd en in niet-vervuilde staat kosteloos wordt terugbezorgd.

24. Eénmalige (wegwerp) verpakkingen (leeggoed) mogen maar hoeven niet worden teruggebracht.

Voor meermalige verpakkingen (leeggoed) (zoals Veenmankisten, Mara tray’s, Euro-paletten, paletboxen, e.d.) wordt een borgsom gevraagd. De klant krijgt hiervoor een bewijs van betaling. Deze borgsom wordt volledig terugbetaald indien de meermalige verpakkingen ons teruggebracht worden in een staat zoals hierboven onder nummer 20 beschreven.

CC en DC containers

25. Indien CC en DC containers, alsook de bijhorende legborden niet geruild worden bij de levering rekenen wij hiervoor huur aan. Voor de huidige huurprijzen neem contact op met Pelsemaker Geert.

Ook indien deze containers en/of legborden niet geruild worden bij de levering blijven zij in ieder geval eigendom van Pelsemaker Geert.

Betalingen

26. De facturen moeten contant betaald worden op onze maatschappelijke zetel. Bij ontstentenis van contante betaling levert elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op die gelijk is aan 2% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur.

27. Bovendien dient de koper in geval van niet-betaling op de vervaldag tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 20 % van het factuurbedrag met een minimum van 125 € ten titel van schadevergoeding en bijkomende kosten, dit onverminderd de eventuele gerechtskosten.

28. Het nalaten enige factuur tijdig of volledig te betalen, brengt met zich mee dat de verkoper de aanvaarding van latere bestellingen afhankelijk kan maken van het verrichten van de gehele of gedeeltelijke voorafgaande betaling. De verkoper zal dit aan de koper meedelen.

29. Voor betalingen die minder bedragen dan €1.000 en die gebeuren door middel van een cheque of bankcheque getrokken op een bankrekening bij een niet in België gevestigde bank, worden €25 bankkosten aangerekend bovenop het totaal bedrag. Ook alle eventuele wisselkosten voor betalingen die niet in € gebeuren, vallen ten laste van de koper.

30. Betwistingen omtrent een factuur moeten ons schriftelijk met ontvangstbevestiging aan de verkoper binnen 7 werkdagen na toezending worden overgemaakt.

Garantie en klachten

31. Soortechtheid wordt gegarandeerd.

32. Onze planten worden geacht door de koper aanvaard te zijn uiterlijk 3 kalenderdagen na levering, behoudens nauwkeurig omschreven klacht die de koper ons via aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging moet betekenen voordat die termijn verstrijkt. Zoniet kan aan de eventuele weigering en/of de klachten geen enkel gevolg gegeven worden door de verkoper.  Worden de planten door de koper opgehaald op de kwekerij, dan worden de planten geacht door de koper aanvaard te zijn zodra ze door hem opgeladen zijn.

33. De verkoper garandeert in geen geval de groei, bloei of herneming van de geleverde planten omdat we onmogelijk kunnen toezien op de behandeling die de planten ondergaan eenmaal ze overgedragen zijn, hetzij bij uitdrukkelijke andere schriftelijke overeenkomst

34. Indien blijkt dat de geleverde goederen met een ernstig gebrek behept waren of niet soortecht zijn, kan de koper van de verkoper nooit een hogere schadeloosstelling bekomen dan de factuurwaarde van de planten in kwestie.

35. Klachten betreffende de facturatie dienen schriftelijk of per e-mail met ontvangstbewijs aan de verkoper te worden gemeld binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de factuur.

 

Toepasselijk recht en geschillen.

36. De door ons aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

37. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd zijn (RPR Gent).